senior woman doing Tai Chi exercise on beach

senior woman doing Tai Chi exercise on beach