Floured flour on a yellow background

Floured flour on a yellow background